Odporová tomografie EOM

Vyhledávání podzemních objektů - Elektrická Odporová Metoda

Princip a použití

Elektrická Odporová Metoda ( správněji elektrorezistivní ) je známa už od roku 1911, je založena na měření rezistivity země pomocí elektrod. Protože výpočty jsou poměrně složité, začíná se více využívat teprve nyní za podpory počítačů. Programové vybavení se za posledních několik let  tak zdokonalilo, že předběžné výsledky můžeme mít již při měření v terénu. Je to vhodná metoda k doplnění georadarových měření.

Vhodnou konfigurací elektrod je možné změřit měrnou rezistivitu např. 1m3 zeminy v určité hloubce. Poskládáním takto naměřených hodnot do plochy nebo do hloubkového profilu, můžeme snadno podle změny rezistivity nalézt místo, kde byla půda porušena. Změna rezistivity půdy narušené výkopem je tak markantní, že je možno najít i výkopy staré několik tisíc let. Metoda je využívána v archeologii i geologii, kde nám odhalí vrstvy nánosů, štěrků, úroveň skalního podloží, místa prosycená vodou, pukliny nebo i větší žíly v horninách. Velmi dobré výsledky má při hledání podzemních dutin, štol, zasypaných studní nebo výkopů pro inženýrské sítě. Hloubkový  dosah našeho přístroje je asi 30m.


Přednosti našeho měření

Metodu měření jsme zdokonalili, sběr dat je bezdrátový po WiFi, měříme střídavým proudem s použitím vysokojakostních filtrů, v každé sondě je mikroprocesor pro řízení sběru a vysílání dat. Propojení sond je provedeno pouze dvoužilovým vodičem, který je možno u kterékoliv sondy rozpojit. To nám umožňuje celý měřený profil velmi rychle posouvat  i ve značně členitém terénu včetně lesa. Sběr dat plně automatický a tak výsledky můžeme vidět už během měření!

Měření jednoho profilu trvá 3 minuty (u ostatních profi přístrojů se ss měřením jsou to asi 2 hodiny). To nám umožňuje s pohotovým vyhodnocením velmi rychlou orientaci v terénu  podle naměřených hodnot a  správnou volbu polohy dalších profilů, tím i velkou úsporu času. Je možno zobrazit hloubkové řezy (kolmo k povrchu) nebo plošné pohledy pouze na vrstvu v určité hloubce. Nalezené objekty lze  vyznačit přímo v terénu. Dodáme i řezy ve formátu JPG, data pro zpracování na PC, 3D vizualizaci atd.. To je odporová tomografie.

Přístroj má multielektrodové uspořádání s 24 elektrodami, ty se zapíchnou do země a v takto zvoleném profilu se udělá hloubkový řez. Pak se celé uspořádání např. o 1m posune a změří se další profil. Nepoužíváme multielektrodový kabel, který se při takových měřeních musí vždy sbalit a rozbalit na profilu o metr dále. Propojení jednotlivých sond je pouze 2 vodičové a zapojení lze v kterémkoliv místě rozpojit v konektoru.  Za hodinu je tak možno proměřit 1-10 tisíc m3, dle rozestupů elektrod.

Měřit můžeme všude tam, kde je možno do země zapíchnout elektrody, v budovách i do spár v dlažbě. Nevhodný terén je asfalt, beton nebo holá skála, tam se musí navrtat otvory.

Měřená linie s 22 sondami

Sběr dat.Výsledek měření.

 

Ukázky měření:

Plošný průzkum pole 23 x 13m, v pravé části obrázku jsou hodnoty zemních odporů. Tmavá modrá místa jsou výkopy, jejich hloubka je asi 90cm, jak ukázal dodatečný průzkum georadarem.

Ukázka měření orientačního průzkumu hradu

Vstup do podzemí ve 3D.

Ukázka měření 3D zobrazení vstupu do podzemí

 

Stejná linie změřená EOM a georadarem.

 

Štola pod silnicí.

Další ukázky měření EOM.

Využijte našich služeb pro rychlý a bezpečný průzkum za pomoci nejmodernější technologie. Předejdete případným problémům, zkvalitníte, zrychlíte a zlevníte své práce. Kontaktujte nás na telefonu 603 261 914 nebo nám napište.